Grupa 3 - uprawnienia gazowe

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające gaz oraz inne urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in

- urządzenia do magazynowania paliw gazowych

- sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej

- urządzenia i instalacje gazowe

- urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa

- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

- turbiny gazowe

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje państwowe świadectwa kwalifikacji, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Rozporządzenie to określa:

1) rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji

2) zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji

3) tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

4) jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne i tryb ich powoływania

5) wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji

6) wzór świadectwa kwalifikacyjnego

 

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci

Rozporządzenie w załączniku podaje rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Wśród urządzeń, instalacji i sieci Grupy 3 nie ma wymienionych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

 

Rodzaje prac i stanowisk pracy

1) eksploatacja - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym  (Świadectwo kwalifikacyjne E)

2) dozór - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1) oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Świadectwo kwalifikacyjne D)

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

32 230 87 98..99   •   534 299 534   •   530 311 865 •   biuro@emkaszkolenia.pl