Grupa 1 - uprawnienia elektryczne

Kurs skierowany do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne m.in

- sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV

- zespoły prądotwórcze

- urządzenia elektrotermiczne

- urządzenia do elektrolizy

- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy

- sieci trakcyjnej

- oświetlenia ulicznego

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje państwowe świadectwa kwalifikacji, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną, Ważne na okres 5 lat!

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Rozporządzenie to określa:

1) rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji

2) zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji

3) tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

4) jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne i tryb ich powoływania

5) wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji

6) wzór świadectwa kwalifikacyjnego

 

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci

Rozporządzenie w załączniku podaje rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym ujęte są w punkcie 9) Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną.

 

Rodzaje prac i stanowisk pracy

1) eksploatacja - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym  (Świadectwo kwalifikacyjne E)

2) dozór - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1) oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Świadectwo kwalifikacyjne D)

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKA

 - ukończony 18 r. ż.

 - podstawowe wiadomości z zakresu elektroenergetyki

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

32 230 87 98..99   •   534 299 534   •   530 311 865 •   biuro@emkaszkolenia.pl